IFRS

עריכת חוות דעת בהתאם לתקינה שמאית 17.1 עבור חברות ישראליות ובינלאומיות.

IFRS

משרדנו עורך חוות דעת בהתאם לתקינה שמאית 17.1 עבור חברות ישראליות ובינלאומיות.
חוות הדעת נערכות על ידי שמאי מקרקעין ומבוצעות עבור כל נכסי החברה באופן נפרד.

חוות הדעת מיועדות עבור כלל סוגי הדו”חות הכספיים ונערכות על פי הנחיות הרשות לניירות ערך בישראל.

השאירו פרטים:

    תחומי פעילות המשרד